Frågor & Svar

För att du snabbt ska få svar på dina frågor har vi samlat de vanligaste frågorna.

Om du inte hittar svar på din fråga så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är DNA?

Enkelt beskrivet kan man säga att DNA är bärare av biologisk information och verkar som en ”instruktionsmanual” för hur man bildar olika funktionella enheter som i sin tur styr hur en organism fungerar – dvs. DNA avgör vilka egenskaper organismen har.

Vart finns DNA?

DNA finns förvarat i cellkärnan i kroppens alla celler.

Är DNA samma sak som arvsmassa?

Ja, arvsmassa består av långa kedjor av sammanlänkande DNA-molekyler.

Vad kan man använda DNA till?

Med hjälp av DNA man utläsa vilka egenskaper man bär på samt vilka hälsorisker man eventuellt riskerar att drabbas av i framtiden.

Vad är en gen?

En gen är en specifik sekvens av DNA som innehåller information som en organism bär på – det vill säga hela arvsmassan.

Vad är ett genom?

Ett genom är det totala antalet gener som en organism bär på.

Har alla människor samma gener?

Till stor del bär människor på samma gener men respektive gen kan variera något. Ett fenomen som kallas för genetisk variation.

Vad innebär genetisk variation?

Det är små genetiska variationer som innebär att varje individ är unik.

Vad är en genetisk markör?

En genetisk markör är en plats i genomet som skiljer sig åt hos olika individer.

Vad används genetiska markörer till?

Genetiska markörer används vid DNA-analyser för att avgöra hur olika individer skiljer sig åt på gennivå. Denna information kan t.ex. användas för att avgöra om en individ har ett högre behov av ett visst näringsämne.

Vad är nutrigenomics?

Nutrigenomics, eller näringsgenomik på svenska, är ett fält inom genetisk forskning och vetenskap som studerar sambandet mellan det mänskliga genomet och vår näringsomsättning.

Vad kan man använda näringsgenomik till?

Näringsgenomik kan användas för att avgöra kroppens näringsbehov och vilken typ av kost som lämpar sig för respektive individ.

Varför kan man inte bara följa livsmedelsverkets råd?

De generella näringsrekommendationerna i form av rekommenderat daglig intag (RDI) av vitaminer och mineraler som erbjuds av livsmedelsverket är baserade på populationsnivå. Det säger ingenting om vad som gäller för respektive individ. Eftersom varje människa är unik är det därför av värde att ta reda på vad som gäller för just dig.

Kan en DNA-analys hjälpa mig med min träning?

Ja, eftersom alla människor bär på olika gener som styr vilken typ av fysisk aktivitet vi är bäst lämpade för. En DNA-analys kan underlätta för dig att välja rätt form av träning, vilket i sin tur leder till förbättrade träningsresultat.